In đề thi

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Môn: Địa lí
Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 2966