In đề thi

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Môn: Vật lí
Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 3775