PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các pp nghiên cứu DT người
  • DT y học
  • DT y học tư vấn và bảo vệ vốn gen loài người
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 5: Di truyền học người: hệ thống kiến thức trọng tâm

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 797

Nội dung bài giảng:

+ Các phương pháp nghiên cứu di truyền người
+ Di truyền y học; di truyền tư vấn
+ Bảo vệ vốn gen loài người

Chưa có thông báo nào