Trang chủ Khóa học bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 30 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS (tiếp theo)

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS (tiếp theo)

Học phí khóa học: 1.200.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THPT (tiếp theo)

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THPT (tiếp theo)

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày