Trang chủ Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

Năm học 2018-2019

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Năm học 2017-2018

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2017-2018)

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 25-06-2018