Trang chủ Lịch sử - Địa lí 7

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Lịch sử - Địa lí 7

Học tốt Lịch sử - Địa lí 7

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày