Trang chủ Tư duy thời đại số

Tư duy thời đại số

Chương trình Tư duy thời đại số nằm trong trụ cột Facebook với An toàn và Kỹ năng số của chiến dịch "Facebook vì Việt Nam", một trong những chương trình quan trọng của Facebook tại Việt Nam. Chương trình Tư duy thời đại số cung cấp các khóa học hữu ích để xây dựng các kỹ năng cho một thế giới số. Thông qua đó, hướng tới xây dựng một cộng đồng công dân số có trách nhiệm trên toàn cầu, được trang bị các kỹ năng số, tư duy phản biện, tôn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự thấu cảm trên môi trường trực tuyến.

Giới thiệu về thế giới số

Giới thiệu về thế giới số

Học phí trọn gói: 0 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hải Lệ
Kiến thức nền tảng số

Kiến thức nền tảng số

Học phí trọn gói: 0 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Hoàng Tùng
Sức khỏe số

Sức khỏe số

Học phí trọn gói: 0 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Phạm Hiền
Tương tác số

Tương tác số

Học phí trọn gói: 0 đồng
Thời gian học: 365 ngày