Trang chủ Tư duy thời đại số

Tư duy thời đại số

Chương trình Tư duy thời đại số nằm trong trụ cột Facebook với An toàn và Kỹ năng số của chiến dịch "Facebook vì Việt Nam", một trong những chương trình quan trọng của Facebook tại Việt Nam. Chương trình Tư duy thời đại số cung cấp các khóa học hữu ích để xây dựng các kỹ năng cho một thế giới số. Thông qua đó, hướng tới xây dựng một cộng đồng công dân số có trách nhiệm trên toàn cầu, được trang bị các kỹ năng số, tư duy phản biện, tôn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự thấu cảm trên môi trường trực tuyến.

Dấu chân số của bạn - Cô Hải Lệ

Dấu chân số của bạn - Cô Hải Lệ

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Cô Hải Lệ
Bảo vệ danh tính số của bạn - Thầy Hoàng Tùng

Bảo vệ danh tính số của bạn - Thầy Hoàng Tùng

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Thầy Hoàng Tùng
Hãy là người có tư duy phản biện - Thầy Hoàng Tùng

Hãy là người có tư duy phản biện - Thầy Hoàng Tùng

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Thầy Hoàng Tùng
Kĩ năng xác thực thông tin - Cô Hải Lệ

Kĩ năng xác thực thông tin - Cô Hải Lệ

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Cô Hải Lệ
Tôn trọng trong giao tiếp trực tuyến - Cô Hương Giang

Tôn trọng trong giao tiếp trực tuyến - Cô Hương Giang

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Thực hành tư duy tích cực trong giao tiếp trực tuyến - Cô Hương Giang

Thực hành tư duy tích cực trong giao tiếp trực tuyến - Cô Hương Giang

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022