Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 17:Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 1

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu thời kì Bắc thuộc ở Việt Nam và cuộc đấu tranh đấu tranh giành độc lập.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam
    • 1. Chế độ cai trị
    • 2. Những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội
X