Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 24: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về tình hình kinh tế của nước ta các thế kỉ XVI - XVIII

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nông nghiệp
  • Sự phát triển công nghiệp
  • Sự phát triển thương nghiệp
X