Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 32: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nước Pháp trước cách mạng
  • Tiến trình của cách mạng
X