Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 8: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 1

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Thế nào là mâu thuẫn
    • a. Mặt đối lập của mâu thuẫn
    • b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
    • c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
X