Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 10: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng

Trao đổi bài (0)

X