Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 11: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 1

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phủ định biện chứng và siêu hình
  • Phủ định siêu hình
  • Phủ định biện chứng
X