Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 12: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 2

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
  • Các bài tập
X