Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 18: Quan niệm về đạo đức

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung quan niệm về đạo đức

Trao đổi bài (0)

X