Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 20: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 2

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Trao đổi bài (0)

X