PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bất thường trong GP khi 1 hoặc 1 số cặp NST không phân li
  • Bất thường trong GP khi tất cả các cặp NST không phân li
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 13. Giảm phân và bất thường - Cắt một nửa để đời sau vẹn toàn (Tiếp)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.492

Nội dung bài giảng:

+ Tại sao phải có giảm phân
+ Diễn biến giảm phân
+ Bất thường trong GP khi 1 hoặc 1 số cặp NST không phân li
+ Bất thường trong GP khi tất cả các cặp NST không phân li

Chưa có thông báo nào