PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Một số chú ý
  • Nhận dạng chung QLHVG
  • 1. HVG trong lai phân tích
  • 2. Kiểu gen giống nhau, di đều/dị chéo, tần số HVG bằng nhau
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 10.1 (BT) Các dạng về hoán vị gen

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.735

Chưa có thông báo nào