PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Ảnh hưởng của ánh sáng
  • Ảnh hưởng của nồng độ CO2, nước, nhiệt độ, các nguyên tố khoáng
  • Ứng dụng tăng năng suất cây trồng
Bài 8: Những nhân tố ảnh hưởng và năng suất của nhà máy sản xuất chạy bằng ánh sáng (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý) sẽ được mở vào ngày 31/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 8: Những nhân tố ảnh hưởng và năng suất của nhà máy sản xuất chạy bằng ánh sáng (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 462

Nội dung bài giảng:

+ Ảnh hưởng của ánh sáng
+ Ảnh hưởng của nồng độ CO2, nước, nhiệt độ, các nguyên tố khoáng
+ Ứng dụng tăng năng suất cây trồng

Chưa có thông báo nào