PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 3: Giao Thoa Sóng (P1) - Lí Thuyết.

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát các trường hợp giao thoa giữa 2 nguồn sóng kết hợp
- Điều kiện các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Lý thuyết
  • Dạng 1: Các vấn đề cơ bản về giao thoa sóng cơ
X