Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định kiểu giao tử
  • Biết kiểu gen, kiểu hình của P, xác định tỉ lệ KG, tỉ lệ KH ở đời con
  • Biết TLKH ở đời con, xác định tỉ lệ KH, KG ở bố mẹ
  • Các dạng bổ sung cho quy luật phân li
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 1: Bài tập quy luật phân li

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.107

Nội dung bài giảng: Phương pháp làm các dạng bài tập:

- Xác định kiểu giao tử
- Biết kiểu gen, kiểu hình của P, xác định tỉ lệ KG, tỉ lệ KH ở đời con
- Biết TLKH ở đời con, xác định tỉ lệ KH, KG ở bố mẹ
- Các dạng bổ sung cho quy luật phân li

Chưa có thông báo nào