Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Chính tả: Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà. Phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà
  • Điền vào chỗ trống
  • Phân biệt dấu hỏi, dấu ngã
X