Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 4: MĂNG MỌC THẲNG

Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi và ân/ âng

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhớ viết : Truyện cổ nước mình
  • Bài tập
X