Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 11: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tập đọc: Có chí thì nên

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu nội dung
    • Nội dung
    • Hình thức
X