Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Kiến thức trọng tâm về hợp chất hữu cơ
  • 2) Quy luật về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  • 3) Đồng đẳng, đồng phân
  • 4) Phân loại các chất hữu cơ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN HỮU CƠ

Bài 7.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về hidrocacbon (Phần 1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.399

Chưa có thông báo nào