Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Ankan
    • a) Lý thuyết
    • b) Tính chất hóa học
  • 2) Anken
  • 4) Ankin
  • 5) Hidrocacbon thơm
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN HỮU CƠ

Bài 7.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về hidrocacbon (Phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 650

Chưa có thông báo nào