Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 3) Gluxit
    • a) Glucozơ, saccarozơ
    • b) Tinh bột, xenlulozơ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN HỮU CƠ

Bài 8.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về Dẫn xuất của Hidrocacbon (Phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 387

Chưa có thông báo nào