Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

BÀI GIẢNG MIẼN PHÍ

Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều (P1)

Độ dài: 56 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (10)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • LÍ thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
X