Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X