Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường. Phân biệt tr/ch, iên/iêng. Bảng chữ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 397

Chưa có thông báo nào