Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường. Phân biệt tr/ch, iên/iêng. Bảng chữ

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X