Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
    • Activity 1,2
  • Vocabulary
    • Activity 3,4
  • Grammar
    • Activity 5
    • Activity 6,7
Nhấn để bật tiếng
X

REVIEW 1 (UNIT 1 - UNIT 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) - Part 1

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.683

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1: Activity 1, đáp án đúng của câu số 1 là: lock (tick)
Phút 7'28, từ "beard" phát âm đúng là /bɪəd/ nhé, các bạn sửa lại giúp cô nhé

Chưa có thông báo nào