Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Pronunciation
  • Activity 1,2
 • Vocabulary
  • Activity 3,4
 • Grammar
  • Activity 5
  • Activity 6,7
Nhấn để bật tiếng

REVIEW 1 (UNIT 1 - UNIT 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) - Part 1

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.918

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1: Activity 1, đáp án đúng của câu số 1 là: lock (tick)

Chưa có thông báo nào