Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Comparisons: Activity 1,2,3
  • Expressing agreement: Activity 4
  • Adj ending with -ed/-ing
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. MUSIC AND ARTS

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.414

Chưa có thông báo nào