Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Danh động từ
  • Hiện tại phân từ
  • Cách dùng của Perfect gerund và Perfect participle
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
  • Luyện tập 3
  • Luyện tập 4
Nhấn để bật tiếng

UNIT 4: VOLUNTEER WORK - CÔNG VIỆC TÌNH NGUYỆN

Bài 8: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 402

Chưa có thông báo nào