Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
 • Question 21
 • Question 22
 • Question 23
 • Question 24
 • Question 25
 • Question 26
 • Question 27
 • Question 28
 • Question 29
 • Question 30
 • Question 31
 • Question 32
 • Question 33
 • Question 34
 • Question 35
 • Question 37
 • Question 38
 • Question 39
 • Question 36 & 40
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đề số 03

Bài giảng chữa đề môn Tiếng Anh

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 745


Hướng dẫn dịch bài:

 

Newspapers and television news programs always seem to report about the bad things happening in society. However, there is a place where readers can find some good news. That place is the website called HappyNews. The man behind HappyNews is Byron Reese. Reese set up HappyNews because he thought other news sources were giving people an unbalanced view of the world. Reese said about HappyNews, “The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating bad news, misery, and despair. We’re trying to balance out the scale.”

Báo chí và các chương trình tin tức truyền hình dường như luôn đưa tin về những điều tồi tệ xảy ra trong xã hội. Tuy nhiên, có một nơi mà độc giả có thể tìm thấy một số tin tức tốt. Nơi đó là trang web được gọi là HappyNews. Người đứng sau HappyNews là Byron Reese. Reese thành lập HappyNews vì ông nghĩ rằng các nguồn tin tức khác đang mang đến cho mọi người một cái nhìn không cân bằng về thế giới. Reese nói về HappyNews. “Các phương tiện truyền thông cho bạn cái nhìn lệch lạc về thế giới bằng cách phóng đại những tin tức xấu, đau khổ và tuyệt vọng. Chúng tôi đang cố gắng cân bằng quy mô.”

Not everyone agrees with Reese’s view, though. Many people think that news sources have a responsibility to provide news that is helpful to people. People need to know about issues or problems in today’s society. Then they are better able to make informed decisions about things that affect their daily lives. Reese said that HappyNews is not trying to stop people from learning about issues or problems. HappyNews is just trying to provide a balanced picture of today’s world.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của Reese. Nhiều người nghĩ rằng các nguồn tin tức có trách nhiệm cung cấp tin tức hữu ích cho mọi người. Mọi người cần biết về các vấn đề trong xã hội ngày nay. Sau đó, họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những điều ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Reese nói rằng HappyNews không cố ngăn mọi người tìm hiểu về các vấn đề. HappyNews chỉ đang cố gắng cung cấp một bức tranh cân bằng về thế giới ngày nay.

By the end of its first month online, HappyNews had more than 70,000 unique readers. About 60 percent of those readers were women. Something else unique makes HappyNews different from any of the other news or information websites that are on the Internet. Unlike many other websites, HappyNews gets fan mail from its readers on a daily basis.

Đến cuối tháng đầu tiên, HappyNews đã có hơn 70.000 độc giả. Khoảng 60 phần trăm những người đọc là phụ nữ. Một cái gì đó độc đáo khác làm cho HappyNews khác biệt với bất kỳ trang tin tức hoặc thông tin nào khác có trên Internet. Không giống như nhiều trang web khác, HappyNews nhận được thư từ độc giả hâm mộ hàng ngày.

Chưa có thông báo nào