Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Activity 1,2
  • Activity 3,5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

Unit 8. Lesson 3

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 694

Học sinh lưu ý:

Đáp án của Activity 4. Read and complete như sau:
(1) Vietnamese
(2) Maths
(3) Science
(4) Art

Chưa có thông báo nào