Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 9. WHAT ARE THEY DOING?

Unit 9. Lesson 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 567

Chưa có thông báo nào