Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns + Activity 1,2,3
  • Activity 4,5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 13. WOULD YOU LIKE SOME MILK?

Unit 13. Lesson 2

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 966

Chưa có thông báo nào