Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC CÂU HỎI KHÓ

13. Câu hỏi tổng hợp liên quan đến oxi lưu huỳnh và hợp chất

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào