Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Reading skills
  • Activity 2 - Reading pasage
  • Activity 2 - Answer the questions
  • Activity 3
 • Speaking skills
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6. VIETNAM: THEN AND NOW

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 358

Chưa có thông báo nào