Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Quantifiers
    • Activity 1
    • Activity 2,3
  • Conditional sentences
    • Activity 5
    • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 923

Chưa có thông báo nào