Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Hóa học lớp 9.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 9 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ


CHƯƠNG II. KIM LOẠI


CHƯƠNG III. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


CHƯƠNG IV. HIĐRÔCACBON. NHIÊN LIỆU


CHƯƠNG V. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME