Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 4.

Mô tả khóa học

 • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 4.
 • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 4 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC


CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH


 • 1. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3.
 • Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho 2.

  • (17/09/2019)
 • Bài 02. Dấu hiệu chia hết cho 5.

  • (19/09/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (21/09/2019)
 • Bài 04. Dấu hiệu chia hết cho 9.

  • (23/09/2019)
 • Bài 05. Dấu hiệu chia hết cho 3.

  • (25/09/2019)
 • Bài 06. Luyện tập.

  • (27/09/2019)
 • Bài 07. Luyện tập chung.

  • (29/09/2019)
 • Bài 08. Ki-lô-mét vuông.

  • (01/10/2019)
 • Bài 09. Luyện tập.

  • (03/10/2019)
 • 2. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
 • Bài 01. Hình bình hành.

  • (05/10/2019)
 • Bài 02. Diện tích hình bình hành.

  • (07/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (09/10/2019)

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI


 • 1. PHÂN SỐ
 • Bài 01. Phân số.

  • (17/09/2019)
 • Bài 02. Phân số và phép chia số tự nhiên.

  • (18/09/2019)
 • Bài 03. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

  • (19/09/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (20/09/2019)
 • Bài 05. Phân số bằng nhau.

  • (21/09/2019)
 • Bài 06. Rút gọn phân số.

  • (22/09/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (23/09/2019)
 • Bài 08. Quy đồng mẫu các phân số.

  • (24/09/2019)
 • Bài 09. Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo)

  • (25/09/2019)
 • Bài 10. Luyện tập.

  • (26/09/2019)
 • Bài 11. Luyện tập chung.

  • (27/09/2019)
 • Bài 12. So sánh hai phân số cùng mẫu số.

  • (28/09/2019)
 • Bài 13. Luyện tập.

  • (29/09/2019)
 • Bài 14. So sánh hai phân số khác mẫu số.

  • (30/09/2019)
 • Bài 15. Luyện tập.

  • (01/10/2019)
 • Bài 16. Luyên tập chung.

  • (02/10/2019)
 • Bài 17. Luyện tập chung.

  • (03/10/2019)
 • Bài 18. Luyện tập chung.

  • (04/10/2019)
 • 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
 • Bài 01. Phép cộng phân số.

  • (05/10/2019)
 • Bài 02. Phép cộng phân số (tiếp theo)

  • (06/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (07/10/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (08/10/2019)
 • Bài 05. Phép trừ phân số.

  • (09/10/2019)
 • Bài 06. Phép trừ phân số (tiếp theo)

  • (10/10/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (11/10/2019)
 • Bài 08. Luyên tập chung.

  • (12/10/2019)
 • Bài 09. Phép nhân phân số.

  • (13/10/2019)
 • Bài 10. Luyện tập.

  • (14/10/2019)
 • Bài 11. Luyện tập.

  • (15/10/2019)
 • Bài 12. Tìm phân số của một số.

  • (16/10/2019)
 • Bài 13. Phép chia phân số.

  • (17/10/2019)
 • Bài 14. Luyện tập.

  • (18/10/2019)
 • Bài 15. Luyện tập.

  • (19/10/2019)
 • Bài 16. Luyên tập chung.

  • (20/10/2019)
 • Bài 17. Luyên tập chung.

  • (21/10/2019)
 • Bài 18. Luyên tập chung.

  • (22/10/2019)
 • Bài 19. Luyên tập chung.

  • (23/10/2019)
 • 3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI
 • Bài 01. Hình thoi.

  • (24/10/2019)
 • Bài 02. Diện tích hình thoi.

  • (25/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (26/10/2019)
 • Bài 04. Luyên tập chung.

  • (27/10/2019)

CHƯƠNG 5. TI SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ


 • 1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ
 • Bài 01. Giới thiệu tỉ số.

  • (28/10/2019)
 • Bài 02. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

  • (29/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (30/10/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (31/10/2019)
 • Bài 05. Luyện tập chung.

  • (01/11/2019)
 • Bài 06. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

  • (02/11/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (03/11/2019)
 • Bài 08. Luyện tập.

  • (04/11/2019)
 • Bài 09. Luyên tập chung.

  • (05/11/2019)
 • Bài 10. Luyên tập chung.

  • (06/11/2019)
 • 2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 01. Tỉ lệ bản đồ.

  • (07/11/2019)
 • Bài 02. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

  • (08/11/2019)
 • Bài 03. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

  • (09/11/2019)
 • Bài 04. Thực hành.

  • (10/11/2019)
 • Bài 05. Thực hành (tiếp theo)

  • (11/11/2019)
 • Bài 01.

  • (12/11/2019)
 • Bài 01.

  • (13/11/2019)

CHƯƠNG 6. ÔN TẬP


 • Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên.

  • (14/11/2019)
 • Bài 02. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • (15/11/2019)
 • Bài 03. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • (16/11/2019)
 • Bài 04. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.

  • (17/11/2019)
 • Bài 05. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (18/11/2019)
 • Bài 06. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (19/11/2019)
 • Bài 07. Ôn tập về biểu đồ.

  • (20/11/2019)
 • Bài 08. Ôn tập về phân số.

  • (21/11/2019)
 • Bài 09. Ôn tập về các phép tính với phân số.

  • (22/11/2019)
 • Bài 10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (23/11/2019)
 • Bài 11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (24/11/2019)
 • Bài 12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (25/11/2019)
 • Bài 13. Ôn tập về đại lượng.

  • (26/11/2019)
 • Bài 14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (27/11/2019)
 • Bài 15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (28/11/2019)
 • Bài 16. Ôn tập về hình học.

  • (29/11/2019)
 • Bài 17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • (30/11/2019)
 • Bài 18. Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

  • (01/12/2019)
 • Bài 19. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

  • (02/12/2019)
 • Bài 20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

  • (03/12/2019)
 • Bài 21. Luyện tập chung.

  • (04/12/2019)
 • Bài 22. Luyện tập chung.

  • (05/12/2019)
 • Bài 23. Luyện tập chung.

  • (06/12/2019)
 • Bài 24. Luyện tập chung.

  • (07/12/2019)