Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 4.

Mô tả khóa học

 • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 4.
 • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 4 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC


 • 1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
 • Bài 01. Phép cộng.

  • 14 phút
 • Bài 02. Phép trừ.

  • 30 phút
 • Bài 03. Luyện tập.

  • 26 phút
 • Bài 04. Biểu thức có chứa hai chữ.

  • 12 phút
 • Bài 05. Tính chất giao hoán của phép cộng.

  • 8 phút
 • Bài 06. Biểu thức có chứa ba chữ.

  • 11 phút
 • Bài 07. Tính chất kết hợp của phép cộng.

  • 11 phút
 • Bài 08. Luyện tập.

  • 17 phút
 • Bài 09. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

  • 13 phút
 • Bài 10. Luyện tập.

  • 18 phút
 • Bài 11. Luyên tập chung.

  • 24 phút
 • Bài 12. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

  • (21/06/2019)
 • Bài 13. Hai đường thẳng vuông góc.

  • (23/06/2019)
 • Bài 14. Hai đường thẳng song song.

  • (25/06/2019)
 • Bài 15. Vẽ hai đường thẳng vuông góc.

  • (27/06/2019)
 • Bài 16. Vẽ hai đường thẳng song song.

  • (29/06/2019)
 • Bài 17. Thực hành vẽ hình chữ nhật.

  • (01/07/2019)
 • Bài 18. Thực hành vẽ hình vuông.

  • (03/07/2019)
 • Bài 19. Luyện tập.

  • (05/07/2019)
 • Bài 20. Luyên tập chung.

  • (07/07/2019)
 • 2. PHÉP NHÂN
 • Bài 01. Nhân với số có một chữ số.

  • (09/07/2019)
 • Bài 02. Tính chất giao hoán của phép nhân.

  • (11/07/2019)
 • Bài 03. Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...

  • (13/07/2019)
 • Bài 04. Tính chất kết hợp của phép nhân.

  • (15/07/2019)
 • Bài 05. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

  • (17/07/2019)
 • Bài 06. Đề-xi-mét vuông.

  • (19/07/2019)
 • Bài 07. Mét vuông.

  • (21/07/2019)
 • Bài 08. Nhân một số cới một tổng.

  • (23/07/2019)
 • Bài 09. Nhân một số với một hiệu.

  • (25/07/2019)
 • Bài 10. Luyện tập.

  • (27/07/2019)
 • Bài 11. Nhân với số có hai chữ số.

  • (29/07/2019)
 • Bài 12. Luyện tập.

  • (31/07/2019)
 • Bài 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

  • (02/08/2019)
 • Bài 14. Nhân với số có ba chữ số.

  • (04/08/2019)
 • Bài 15. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  • (06/08/2019)
 • Bài 16. Luyện tập.

  • (08/08/2019)
 • Bài 17. Luyên tập chung.

  • (10/08/2019)
 • 3. PHÉP CHIA
 • Bài 01. Chia một tổng cho một số.

  • (12/08/2019)
 • Bài 02. Chia cho số có một chữ số.

  • (14/08/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (16/08/2019)
 • Bài 04. Chia một số cho một tích.

  • (18/08/2019)
 • Bài 05. Chia một tích cho một số.

  • (20/08/2019)
 • Bài 06. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

  • (22/08/2019)
 • Bài 07. Chia cho số có hai chữ số.

  • (24/08/2019)
 • Bài 08. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  • (26/08/2019)
 • Bài 09. Luyện tập.

  • (28/08/2019)
 • Bài 10. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  • (30/08/2019)
 • Bài 11. Luyện tập.

  • (01/09/2019)
 • Bài 12. Thương có chữ số 0.

  • (03/09/2019)
 • Bài 13. Chia cho số có ba chữ số.

  • (05/09/2019)
 • Bài 14. Luyện tập.

  • (07/09/2019)
 • Bài 15. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  • (09/09/2019)
 • Bài 16. Luyện tập.

  • (11/09/2019)
 • Bài 17. Luyên tập chung.

  • (13/09/2019)
 • Bài 18. Luyên tập chung.

  • (15/09/2019)

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH


 • 1. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3.
 • Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho 2.

  • (17/09/2019)
 • Bài 02. Dấu hiệu chia hết cho 5.

  • (19/09/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (21/09/2019)
 • Bài 04. Dấu hiệu chia hết cho 9.

  • (23/09/2019)
 • Bài 05. Dấu hiệu chia hết cho 3.

  • (25/09/2019)
 • Bài 06. Luyện tập.

  • (27/09/2019)
 • Bài 07. Luyên tập chung.

  • (29/09/2019)
 • Bài 08. Ki-lô-mét vuông.

  • (01/10/2019)
 • Bài 09. Luyện tập.

  • (03/10/2019)
 • 2. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
 • Bài 01. Hình bình hành.

  • (05/10/2019)
 • Bài 02. Diện tích hình bình hành.

  • (07/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (09/10/2019)

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI


 • 1. PHÂN SỐ
 • Bài 01. Phân số.

  • (17/09/2019)
 • Bài 02. Phân số và phép chia số tự nhiên.

  • (18/09/2019)
 • Bài 03. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

  • (19/09/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (20/09/2019)
 • Bài 05. Phân số bằng nhau.

  • (21/09/2019)
 • Bài 06. Rút gọn phân số.

  • (22/09/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (23/09/2019)
 • Bài 08. Quy đồng mẫu các phân số.

  • (24/09/2019)
 • Bài 09. Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo)

  • (25/09/2019)
 • Bài 10. Luyện tập.

  • (26/09/2019)
 • Bài 11. Luyên tập chung.

  • (27/09/2019)
 • Bài 12. So sánh hai phân số cùng mẫu số.

  • (28/09/2019)
 • Bài 13. Luyện tập.

  • (29/09/2019)
 • Bài 14. So sánh hai phân số khác mẫu số.

  • (30/09/2019)
 • Bài 15. Luyện tập.

  • (01/10/2019)
 • Bài 16. Luyên tập chung.

  • (02/10/2019)
 • Bài 17. Luyện tập chung.

  • (03/10/2019)
 • Bài 18. Luyện tập chung.

  • (04/10/2019)
 • 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
 • Bài 01. Phép cộng phân số.

  • (05/10/2019)
 • Bài 02. Phép cộng phân số (tiếp theo)

  • (06/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (07/10/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (08/10/2019)
 • Bài 05. Phép trừ phân số.

  • (09/10/2019)
 • Bài 06. Phép trừ phân số (tiếp theo)

  • (10/10/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (11/10/2019)
 • Bài 08. Luyên tập chung.

  • (12/10/2019)
 • Bài 09. Phép nhân phân số.

  • (13/10/2019)
 • Bài 10. Luyện tập.

  • (14/10/2019)
 • Bài 11. Luyện tập.

  • (15/10/2019)
 • Bài 12. Tìm phân số của một số.

  • (16/10/2019)
 • Bài 13. Phép chia phân số.

  • (17/10/2019)
 • Bài 14. Luyện tập.

  • (18/10/2019)
 • Bài 15. Luyện tập.

  • (19/10/2019)
 • Bài 16. Luyên tập chung.

  • (20/10/2019)
 • Bài 17. Luyên tập chung.

  • (21/10/2019)
 • Bài 18. Luyên tập chung.

  • (22/10/2019)
 • Bài 19. Luyên tập chung.

  • (23/10/2019)
 • 3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI
 • Bài 01. Hình thoi.

  • (24/10/2019)
 • Bài 02. Diện tích hình thoi.

  • (25/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (26/10/2019)
 • Bài 04. Luyên tập chung.

  • (27/10/2019)

CHƯƠNG 5. TI SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ


 • 1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ
 • Bài 01. Giới thiệu tỉ số.

  • (28/10/2019)
 • Bài 02. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

  • (29/10/2019)
 • Bài 03. Luyện tập.

  • (30/10/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (31/10/2019)
 • Bài 05. Luyện tập chung.

  • (01/11/2019)
 • Bài 06. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

  • (02/11/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (03/11/2019)
 • Bài 08. Luyện tập.

  • (04/11/2019)
 • Bài 09. Luyên tập chung.

  • (05/11/2019)
 • Bài 10. Luyên tập chung.

  • (06/11/2019)
 • 2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 01. Tỉ lệ bản đồ.

  • (07/11/2019)
 • Bài 02. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

  • (08/11/2019)
 • Bài 03. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

  • (09/11/2019)
 • Bài 04. Thực hành.

  • (10/11/2019)
 • Bài 05. Thực hành (tiếp theo)

  • (11/11/2019)
 • Bài 01.

  • (12/11/2019)
 • Bài 01.

  • (13/11/2019)

CHƯƠNG 6. ÔN TẬP


 • Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên.

  • (14/11/2019)
 • Bài 02. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • (15/11/2019)
 • Bài 03. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • (16/11/2019)
 • Bài 04. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.

  • (17/11/2019)
 • Bài 05. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (18/11/2019)
 • Bài 06. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (19/11/2019)
 • Bài 07. Ôn tập về biểu đồ.

  • (20/11/2019)
 • Bài 08. Ôn tập về phân số.

  • (21/11/2019)
 • Bài 09. Ôn tập về các phép tính với phân số.

  • (22/11/2019)
 • Bài 10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (23/11/2019)
 • Bài 11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (24/11/2019)
 • Bài 12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (25/11/2019)
 • Bài 13. Ôn tập về đại lượng.

  • (26/11/2019)
 • Bài 14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (27/11/2019)
 • Bài 15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (28/11/2019)
 • Bài 16. Ôn tập về hình học.

  • (29/11/2019)
 • Bài 17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • (30/11/2019)
 • Bài 18. Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

  • (01/12/2019)
 • Bài 19. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

  • (02/12/2019)
 • Bài 20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

  • (03/12/2019)
 • Bài 21. Luyện tập chung.

  • (04/12/2019)
 • Bài 22. Luyện tập chung.

  • (05/12/2019)
 • Bài 23. Luyện tập chung.

  • (06/12/2019)
 • Bài 24. Luyện tập chung.

  • (07/12/2019)