Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (4)

X