Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Grammar: There + be
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
X