Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 4. Communication

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Extra vocabulary
  • Activity 1
  • Describe a house
  • Describe your house
  • Sample
X