Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Listening
  • Activity 1
 • Writing
  • Writing tips
  • Practice 1
  • Practice 2 - Activity 3
  • Pracitce 3 - Activity 4
X