Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Extra vocabulary
    • Activity 1,2
  • Pronunciation
    • Activity 4
    • Activity 6
X