Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Reading
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
  • Speaking
    • Activity 6
X