Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Listening
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 1c
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Game time
X