Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:
Trong Clip 1. Activity 1+2, ở 9:40, cô giáo đặt câu hỏi khác SGK. Câu hỏi trong SGK là:

Listen to the passages. Who are they about?
Đáp án là: They are about Hai, Alice, Bill and Trung.

Trao đổi bài (4)

X